PEAPIISKOPI VALIMISED 25.-26.11.2014
    Uue peapiiskopi ametissepühitsemine
    Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 02.02.2015 kl 12
Reede, 06. detsember 2019
     ESILEHT          VALIMISED     
     KANDIDAADID     
     ARTIKLID     
 VALIMISED


KES ON KIRIKU PEAPIISKOP EHK ÜLEMKARJANE?
EELK lipp ja peapiiskopi vapp Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus

Peapiiskop on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kõrgeim vaimulik juht ja ülemkarjane. Peapiiskopi õigused ja kohustused on sätestatud EELK põhikirjas ja EELK kirikuseaduses. Peapiiskopi kirik on Tallinna Piiskoplik Toomkirik.


KIRIKUKOGU

Kiriku kõrgeim juhtorgan on EELK Kirikukogu. Peapiiskop juhatab kirikukogu koosolekuid ja nimetab kirikukogusse kaks kaplanaatide esindajat. Ülejäänud saadikud valitakse vaimulike konverentsil ja praostkonna sinoditel.

Igapäevaselt juhib kirikut EELK Konsistoorium. Peapiiskop on ameti poolest konsistooriumi president, kes kutsub kokku konsistooriumi istungi ja on selle juhataja. Tema valib ka konsistooriumi valitavate liikmete arvu ning esitab nad kirikukogule kinnitamiseks. Peapiiskopi otsusega võib anda konsistooriumi liikmetele ehk assessoritele juhtida mingi töövaldkonna või tegevusala. Eraldi kinnitatakse konsistooriumi kantsler. Peapiiskopil on ka õigus esitada piiskopi kandidaat või kandidaadid preestrite hulgast.

Peapiiskopil on õigus esindada EELK-d  kõigis valdkondades ja kõigis õigustoimingutes.


PIISKOPLIK NÕUKOGU

Peapiiskopil on abiks kiriku juhtimisel ning olulistes kirikuelu puudutavates küsimustes ning õpetuslike küsimuste arutamisel piiskoplik nõukogu, kuhu kuuluvad praostkondade praostid ja kaplanaatide esindajad ning vaimulike konverentsi poolne esindaja. Peapiiskop kutsub kokku ja juhatab piiskopliku nõukogu tööd.


PRAOSTKONNA SINODID ja KOGUDUSED

Eestimaa kogudused on koondunud 12 praostkonda ja peapiiskop esitab praostkonna sinodile praostkonna praosti kandidaadi. Peapiiskopil või tema poolt volitatud esindajal on õigus osaleda praostkonna sinodil hääleõigusega ja vajaduse korral erandolukorras kutsuda kokku ja juhatada praostkonna sinodit.


PEAPIISKOP

Peapiiskopi, nagu ka koguduses preestri amet, seisneb õpetamises, kuulutamises, sakramentide talitamises ja kirikukari rakendamises. Siit kasvab välja ka peapiiskopi kohustus vaadata vaimulike ametipidamise ja moraalse elu üle ning olla vaimulikele hingekarjaseks. Peapiiskop eksamineerib ka vaimulikuameti kandidaate ja ordineerib preestri- või diakoniametisse sobivaid kandidaate.

Peapiiskop on kirikus ülemkarjasena ülevaataja ametis, vastutades õpetuse ja vaimulike ordineerimise eest. Peapiiskop annab ka kandideerimisloa vakantsele koguduseõpetaja ametikohale. Tal on õigus visiteerida kogudusi ja inspekteerida tööalasid, ordineerida nõuetele vastavaid vaimulikke ning tunnustada teise kiriku vaimuliku ordinatsiooni. Samuti on peapiiskopil voli vajaduse korral peatada vaimuliku volitused, kirikukogu otsuste täitmine, konsistooriumi otsuste täitmine ja koguduse juhtorgani otsuste täitmine. Peapiiskop saab esindada EELK-d kõikides õigustoimingutes üksinda ning anda assessoritele ja praostidele korralist puhkust.

Peapiiskop on EELK esindaja kiriklikel, riiklikel, rahvusvahelistel ja oikumeenilistel sündmustel ja tähtpäevadel ning üldrahvalikel üritustel. Samuti esindab ta kirikut diplomaatilisel, oikumeenilisel ning riiklikul tasandil.

Peapiiskopil on ka aruandmiskohustus, koostades iga aruandeaasta kohta EELK tegevusaruande, millele lisatakse EELK statistiline aastaaruanne. Peapiiskop tutvustab EELK tegevusaruannet kirikukogu kevadistungjärgul. Aruannet tutvustades annab ta ülevaate olukorrast kirikus. Peapiiskop annab ka hinnangu kirikus toimunud või kiriku elu mõjutanud olulisematele sündmustele.

|↑ üles|  
EELK Konsistoorium, Kiriku plats 3, 10130 Tallinn • tel 627 7350, faks 627 7352 • konsistooriumeelk.ee